top of page
Farnlaub
315161120_10222862021690293_4310898513869846844_n.jpg
R.jpg

Den Moment ass vun Allem ob Stock!

Prais: 15€/KG

Dobai ass:
Korkhöhlen an allen Gréissten
Korkréiher mat enger Heicht un 10cm - 180cm
Korkaescht


Vierbestellung:
Ob Vierbestallten Kork gin ech 20%!(=12€/KG)
Dei naechst Liwerungen kënnejen ech emmer 2 Wochen am firaus un, Souwue hei wei och ob Facebook.
Sou hudd dir genuch Zait fier ze Plangen waat dir sou braucht. D'Lëscht mat Aerer Bestellung kënnt dir mir dann einfach schecken.
Fir d'Vierbestellungen musst dir eng Unzuelung vun ca (ca. wenn den Kork reicht bei der Liwerung rausgesicht an Gewiehen gëtt) 20% vun Aerer Bestellung hannerleehen déi dir NET zreck kritt wann dir et Iech aanecht iwerleht.Ech bieden hei em Aert Versteehsdemech, Ech Bestellen fir d'Geschaeft just souvill wei ech hei och Proper ennerbrengen kann, Aer Bestellungen kommen als sur plus dabai an mussen doweinst och oofgeholl gin, doweinst als Oofsecherung fir mech d'Unzuelung. Ech denken wann daat bessi serieux gehandhaapt get ass et eng gudd Meijlechkeet fir Bëllech un Kork ze kommen, dir musst en just innerhalb vun 2 Wochen no Liwerung sichen kommen.
 


 

fr.png

Actuellement de tout en stock!

Prix: 15€/KG

En stock sont:
Grottes de liège, de toutes tailles
Tubes en liège d’une hauteur de 10cm - 180cm
Branches en liège

Réservations:
Sur les précommandes je donne 20%! (=12€/KG)
J’annoncerai toujours les dates des livraisons 2 semaines à l’avance - ici et sur Facebook.
Vous avez donc suffisamment de temps pour réfléchir à ce dont vous avez besoin. Vous m’envoyez simplement une liste avec votre commande.
Pour les précommandes, un acompte d’environ (environ puisque le bouchon est sélectionné et pesé uniquement à l’arrivée) 20% de la commande est exigé de ma part et vous ne serez PAS remboursé. Je demande votre compréhension, je n’ai pas d’espace illimité et vos commandes ne sont pas prévues dans le magasin. Je pense que si cela est traité sérieusement, c’est un bon moyen d’obtenir du liège propice. En retour, je demande seulement qu’il soit vraiment ramassé par vous, dans les 2 semaines.

OIP.jpg

Zur Zeit von von allem auf Lager!

Preis: 15€/KG

Dabei sind:

Korkhöhlen, in allen Größen
Korkröhren mit einer Höhe von 10cm - 180cm
Korkäste


Vorbestellungen:
Auf Vorbestellungen gebe ich 20%! (=12€/KG)
Die Termine für die Lieferungen werde ich immer 2 Wochen im voraus ankündigen - Sowohl hier als auch bei Facebook.
So habt ihr genügend Zeit euch zu überlegen was ihr braucht. Ihr schickt mir dann einfach eine Liste mit eurer Bestellung.
Für Vorbestellungen wird eine Anzahlung von ca (ca. da der Kork erst bei der Ankunft ausgesucht und gewogen wird) 20% der Bestellung  von mir verlangt die ihr NICHT zurückerstattet bekommt. Ich bitte hier um Verständnis, ich habe nicht unbegrenzt Platz und eure Bestellungen sind im Laden nicht mit eingeplant. Ich denke, wenn dies seriös gehandhabt wird ist es aber eine gute Möglichkeit, günstig an Kork zu kommen. Als Gegenleistung bitte ich nur darum, dass dieser auch wirklich von euch, innerhalb von 2 Wochen, abgeholt wird.  

UK.jpg

Currently of everything in stock!

Price: 15€/KG

In stock are:
Cork caves, in all sizes
Cork tubes with a height of 10cm - 180cm
Cork branches

Reservations:
On pre-orders I give 20%! (=12€/KG)
I will always announce the dates for the deliveries 2 weeks in advance - both here and on Facebook.
So you have enough time to think about what you need. You simply send me a list with your order. For pre-orders a deposit of approx. (approx. since the cork is selected and weighed only on arrival) 20% of the order is required from me which you will NOT get refunded. I ask for your understanding, I do not have unlimited space and your orders are not planned in the store. I think, if this is handled seriously, it is a good way to get cork for a good price. In return, I only ask that it is really picked up by you, within 2 weeks.

315161120_10222862021690293_4310898513869846844_n.jpg
bottom of page