top of page

Direkt als éischt wëll ech drop hinweisen, datt net all Milbenbefall Grond zur Panik ass. Ganz vill Spannen hun een ganz liichten Milbenbefall deen net nemmen normal mais bedingt och erwënscht ass. Grad am Beräich em an zwëschent den Cheliceren halen Milben den Mondberäich proper.
Sollten d'Milben sech awer staark vermehren an sech iwert der Spann hiere ganze Kierper verbreeden muss een eppes ënnerhuelen.
Et sollt een awer gudd ofweien ob wierklech ee Grond do ass fir eppes ze ënnerhuelen oder ob et sech vum selwen reejelen wert. Een Agrëff ass hei emmer mat vill Stress fir d'Spann verbonn an a ville Faell léist den Problem sech schon duech eng Haitung vun ganz alleng. Falls also sws demnaechst eng Haitung usteht an d'Déier net ze schlemm befall an geschwaecht ass géif ech einfach ofwaarden an d'Haut sou séier wéi méijlech dono raus huelen an d'Spann dono am Aan behaalen. Oft ass domat well alles geléist.
Sin et awer zevill Milben déi d'Spann siichtlech stressen an schwaechen géif ech des mat engem Pinsel fortmaachen.
Bei rouejen Déieren kann een dat ouni Narkos probéieren andeems een si an eng Box setzt an eng zweet Box vun der selwechter Gréist iwert d'Spann leet aus der een Sträifen rausgeschnidden huet. Sou kann een d'Spann behandelen ouni datt si fortlafen kann.
Falls dat net méijlech ass kann een d'Spann och mat CO2 betäuben. Heifiir hëllt een am Beschten een méi groussen, loftdichten Behaelter an deen en bessi Waasser mat Bachpolver mëscht. Doran setzt een dann een méi klengen Behälter mat der Spann dran (ouni Deckel) an mecht daat ganzt zou. Schon no kuerzer Zäit sollt d'Spann bewosstlooss sin. Dat haellt awer emmer nemmen fir ee puer Minuten un. Wéi een lo hei virgoen wëll ass engem souwäit selwer iwerlooss, do gin et méi Methouden. Ech wielen einfach ee Behälter fir d'Spann an deem ech se betäuben deen och grouss genuch ass fir problemlos un hier schaffen ze kennen. Wann ech dann mierken datt si ufaenkt zou sech ze kommen kann ech, wann ech faerdech sin, den Behälter einfach zou maachen an si a Rouh zou sech kommen loossen, oder, wann ech net faerdech war, si nach eng Kéier betäuben.
Fir d'Milben fort ze maachen huelen ech ee mëlle Pinsel, je no Gréisst vun der Spann an der Plaatz déi behandelt muss gin méi een Groussen oder méi een Klengen. Fir d'Milben besser fort ze kréien maachen ech den Pinsel liicht naass (einfach mat Waasser) wouduech dat ganzt no menger Erfahrung däitlech méi séier virun geet.
An den meeschten Faell geet eng esou eng Behandlung duer. Bei schlemmen Faell kann et awer och mol sin, datt een et e puer Mol widderhuelen muss. An daer Zäit setzt een d'Spann am beschten an eng Box ob Zewa, mat Waasser an engem Verstopp, a mecht an der Zäit dann och den Terrarium eng Kéier komplett proper.
Et gin nach eng Reih aaner Behandlungen, Raubmilben fir net ganz esou schëmm befaell wieren nach ze ernimmen. Wann et net zevill Milben sin an d'Spann souwait nach fit ass geif ech et och als eicht ob desem Weh probéieren vue datt et eng Meijlechkeet ass den Problem an den Grëff ze kréien ouni d'Spann ze stressen.
Vun Behandlungen mat Chemikalien an Medikamenter haalen ech bei Spannen grondsaetzlech naicht an waert doweinst och net heirop angohen. 
Nach wichtech, sollten méi Déieren am Bestand sin wier et gudd fir dei mat Milben vum Recht ze trennen.

Gleich vorab, Milben sind nicht zwangsläufig immer gleich ein Grund zur Panik. Sehr, sehr viele Spinnen haben einen leichten Milbenbefall der sowohl normal als auch bedingt wünschenswert ist da sie zum Beispiel den Bereich um und zwischen den Cheliceren sauber halten und Essensreste entfernen. 
Sollten die Milben sich allerdings stark vermehren und sich am ganzen Körper der Spinne ausbreiten muss gehandelt werden. 
Man sollte allerdings abwägen ob die Situation wirklich ein Handeln erfordert da dies in jedem Fall sehr stressig für die Spinne sein wird. Eine Häutung regelt das Problem in vielen Fällen von ganz allein. Insbesonders wenn es sich um neu erworbene Tiere handelt die eventuell nicht gut gehalten wurden oder denen der Stress vom Umzug einfach zu schaffen macht. Sollte also eine Häutung anstehen und das Tier nicht wirklich sehr stark befallen und geschwächt sein so würde ich diese abwarten und die Exuvie gleich nach der Häutung entfernen. Damit ist das Problem oft schon aus der Welt geschafft.
Sind es zu viele Milben und das Tier wird durch sie sichtbar gestört oder geschwächt so würde ich die Milben mit einem Pinsel vom Tier entfernen.
Bei ruhigen Tieren kann man dies ohne Betäubung versuchen indem man sie in eine Dose setzt und eine zweite Dose mit ausgeschnittenen Streifen über die Spinne legt. So kann die Spinne nicht fliehen und man kann recht ruhig arbeiten. Hierbei sollte man natürlich aufpassen das Tier nicht zu verletzen/ zerquetschen.
Ist dies nicht möglich so kann man das Tier auch mit CO2 betäuben. Hierfür wählt man am Besten einen luftdicht schließenden, etwas größeren Behälter in den man Wasser und Backpulver gibt, in dieses Gemisch stellt man die Spinne in einem kleineren Behälter ohne Deckel, so dass sie nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt, und schließt den größeren Behälter. 
Schon nach kurzer Zeit sollte das Tier betäubt sein, dieser Zustand hält aber immer nur en paar Minuten an. Dies kann man jetzt auf viele Arten handhaben, ich persönlich wähle den Behälter in den ich das Tier zur Betäubung setze so groß dass ich darin gut am Tier arbeiten kann. Sobald die Spinne anfängt zu sich zu kommen kann ich so entweder die Dose schließen, wenn ich fertig bin, oder sie erneut in den Behälter mit dem Backpulver setzen.
Zur Entfernung der Milben nehme ich Pinsel unterschiedlicher Größe (je nach Größe des Tieres und der zu behandelnden Stelle) mit weichen Borsten. Damit die Milben besser dran hängen bleiben befeuchte ich den Pinsel leicht (einfach mit Wasser) was das ganze meiner Erfahrung nach deutlich beschleunigt. 
In den meisten Fällen reicht eine solche Behandlung, bei schlimmen Befällen können aber auch mehrere Behandlungen nötig sein. 
In solchen Fällen setzt man das Tier am Besten vorübergehend in eine Dose auf Zewa mit einer Wasserschale und einer Höhle und macht zeitgleich zur Behandlung vom Tier auch das Terrarium ganz neu.
Es gibt noch einige andere Behandlungsmethoden, Raubmilben wären hier für nicht ganz so schlimme Befälle noch zu erwähnen, ist das Tier nicht zu schlimm befallen würde ich es auch erstmal mit Raubmilben versuchen da die Spinne so nicht gestört werden muss. 
Von Behandlungen mit Chemikalien und Medikamenten bei Spinnen halte ich generell nichts und werde deshalb auch nicht darauf eingehen.
Noch wichtig wäre es, bei Beständen mit mehreren Tieren die mit Milbenbefall mitsamt ihrer Terrarien/ Boxen vom restlichen Bestand zu trennen.

Tout d’abord, les acariens ne sont pas nécessairement toujours une raison de paniquer. Très, très nombreuses araignées ont une légère infestation d’acariens, ce qui est à la fois normal et conditionnellement souhaitable car, par exemple, elles gardent la zone autour et entre les chélicères propre et éliminent les résidus de nourriture. 
Cependant, si les acariens se multiplient fortement et se propagent sur tout le corps de l’araignée, des mesures doivent être prises. 
Cependant, il faut se demander si la situation nécessite vraiment une action car cela sera très stressant pour l’araignée. Dans de nombreux cas, la mue régule le problème à elle seule. Surtout lorsqu’il s’agit d’animaux nouvellement acquis qui n’ont peut-être pas été bien gardés ou qui luttent simplement contre le stress du déménagement. Donc, si une mue est en attente et que l’animal n’est pas vraiment très fortement infesté et affaibli, je l’attendrais et retirerais l’exuvie immédiatement après la mue. Cela résout souvent le problème.
S’il y a trop d’acariens et que l’animal est visiblement dérangé ou affaibli par eux, je retirerais les acariens de l’animal avec une brosse.
Pour les animaux calmes, vous pouvez essayer cela sans anesthésie en les plaçant dans une boîte et en plaçant une deuxième boîte avec des bandes découpées sur l’araignée. Ainsi, l’araignée ne peut pas fuir et vous pouvez travailler assez tranquillement. Bien sûr, vous devez faire attention à ne pas blesser / écraser l’animal.
Si cela n’est pas possible, l’animal peut également être anesthésié avec du CO2. À cette fin, il est préférable de choisir un récipient hermétique légèrement plus grand dans lequel de l’eau et du bicarbonate de soude sont ajoutés, dans ce mélange, vous placez l’araignée dans un récipient plus petit sans couvercle, afin qu’elle n’entre pas en contact avec l’eau et fermez le récipient plus grand. 
Après un court laps de temps, l’animal doit être anesthésié, mais cette condition ne dure que quelques minutes. Cela peut maintenant être géré de plusieurs façons, je choisis personnellement le récipient dans lequel je mets l’animal pour l’anesthésie si grand que je peux bien travailler sur l’animal. Dès que l’araignée commence à venir à elle-même, je peux soit fermer la boîte quand j’ai terminé, soit la remettre dans le récipient avec le bicarbonate de soude.
Pour enlever les acariens, je prends des brosses de différentes tailles (en fonction de la taille de l’animal et de la zone à traiter) à poils souples. Pour que les acariens y adhèrent mieux, j’humidifie légèrement la brosse (simplement avec de l’eau), ce qui accélère considérablement le tout selon mon expérience. 
Dans la plupart des cas, un tel traitement est suffisant, mais dans le cas d’infestations graves, plusieurs traitements peuvent être nécessaires. 
Dans de tels cas, il est préférable de mettre temporairement l’animal dans une boîte de conserve sur Zewa avec un bol d’eau et une grotte et en même temps de rendre le terrarium complètement nouveau pour traiter l’animal.
Il existe d’autres méthodes de traitement, les acariens prédateurs seraient mentionnés ici pour des infestations pas si mauvaises, si l’animal n’est pas trop infesté, je l’essaierais aussi d’abord avec des acariens prédateurs car l’araignée n’a pas besoin d’être dérangée. 
Je ne crois généralement pas aux traitements avec des produits chimiques et des médicaments pour les araignées et je n’y entrerai donc pas.
Il serait toujours important de séparer ceux qui sont infestés par les acariens avec leurs terrariums / boîtes du reste du stock dans le cas de stocks avec plusieurs animaux.

First of all, mites are not necessarily always a reason to panic. Very, very many spiders have a slight mite infestation which is both normal and conditionally desirable because, for example, they keep the area around and between the chelicerae clean and remove food residues.
However, if the mites multiply strongly and spread all over the body of the spider, action must be taken.
However, one should consider whether the situation really requires action as this will be very stressful for the spider in any case. In many cases, molting regulates the problem all by itself. Especially when it comes to newly acquired animals that may not have been well kept or who simply struggle with the stress of moving. So if a molt is pending and the animal is not really very strongly infested and weakened, I would wait for it and remove the exuvia immediately after molting. This often solves the problem.
If there are too many mites and the animal is visibly disturbed or weakened by them, I would remove the mites from the animal with a brush.
For calm animals, you can try this without anesthesia by placing them in a can and placing a second can with cut-out strips over the spider. So the spider can not flee and you can work quite quietly. Of course, you should be careful not to injure / crush the animal.
If this is not possible, the animal can also be anesthetized with CO2. For this purpose, it is best to choose an airtight, slightly larger container in which water and baking soda are added, in this mixture you place the spider in a smaller container without a lid, so that it does not come into contact with the water, and close the larger container. 
After a short time, the animal should be anesthetized, but this condition only lasts for a few minutes. This can now be handled in many ways, I personally choose the container in which I put the animal for anesthesia so large that I can work well on the animal. As soon as the spider starts to come to itself, I can either close the can when I'm done, or put it back in the container with the baking soda.
To remove the mites, I take brushes of different sizes (depending on the size of the animal and the area to be treated) with soft bristles. So that the mites stick better to it, I moisten the brush slightly (simply with water) which accelerates the whole thing in my experience significantly. 
In most cases, such treatment is sufficient, but in the case of severe infestations, several treatments may be necessary. 
In such cases, it is best to put the animal temporarily in a can on Zewa with a water bowl and a cave and at the same time make the terrarium completely new to treat the animal.
There are some other treatment methods, predatory mites would be mentioned here for not so bad infestations, if the animal is not too badly infested I would also try it first with predatory mites because the spider does not have to be disturbed. 
I generally do not believe in treatments with chemicals and drugs for spiders and will therefore not go into it.
It would still be important to separate those with mite infestation together with their terrariums / boxes from the rest of the stock in the case of stocks with several animals.

Fir den Ufank hei eng Sammlung vun Fotoen mat Normalen, onbedenklechen Milbenbefaell. Dei Fotoen sin all bei Déieren obgeholl dei nei heihin gezun sin an doduech wuel bessi gestresst waren. Ganz oft gesait een der dann puer mei, daat huet sech bei all desen Faell awer mat enger Haut zreckentweckelt, sou datt een naicht mei heivun gesait.

Für den Anfang hier eine kleine Sammlung von Fotos mit normalen, unbedenklichen Milbenbefällen. Die Fotos wurden alle kurz nach dem Umzug der Tiere aufgenommen und die durch den Umzug wohl ein wenig angeschlagen waren. Sehr oft sieht man kurz nach dem Umzug dass in dem Bereich um die Cheliceren etwas stärker ist als normal (aber noch vollkommen unbedenklich). In all diesen Fällen hat sich das nach wenigen Wochen aber ganz von selbst auch wieder zurückgebildet.

Pour commencer, voici une petite collection de photos avec des infestations d’acariens normales et inoffensives. Les photos ont toutes été prises peu de temps après le déplacement des animaux et ont probablement été un peu abîmées par le déménagement. Très souvent, vous pouvez voir peu de temps après le déménagement que dans la zone autour des chélicères est un peu plus forte que la normale (mais toujours complètement inoffensive). Dans tous ces cas, cependant, cela a régressé d’elle-même après quelques semaines.

For starters, here is a small collection of photos with normal, harmless mite infestations. The photos were all taken shortly after the move of the animals and were probably a little battered by the move. Very often you can see shortly after the move that in the area around the chelicerae is a bit stronger than normal (but still completely harmless). In all these cases, however, this has regressed by itself after a few weeks.

DSC01176 (2).JPG
bottom of page