top of page
R.jpg

D'Geschlechtsbestëmmung bei Vurelspannen:
Hei erklären ech Iech eng Kéier kuerz wi dir d'Geschlecht vun aerer Vurelspann rausfannen kënnt. 
Wien daat déi éischte Kéier mecht an sech onsecher ass kann
 mir natirlech schreiwen oder och gaeren eng Kéier mat den Exuvien déi e bestëmmen wellt laanscht kommen :)

Fir d'Bestëmmung muss dir d'Haut vum Oppistosoma entfaalen, daat geet am einfachsten andeems dir si mat Waasser mat e bessi Spüli aweecht, rouesch bessi méi laang dran leien loossen sou datt se och wierklech mell ass an net räisst, den Beräich deen Iech intresséiert läit tëschent dem iewechten Buchlungenpuer. Kucken musst dir ob der banneschter Säit vun der Haut, praktesch wéi wann dir hir an den Bauch kucken weilt.
Niewt der Spermathéik, déi dir lo hei bei engem Weibchen fannt ass den Uterus externus nach een sechert Bestemmungsmierkmol fir een Weibchen, bei groussen Déieren léisst deen sech an der Haut opklappen, bei méi Klengen gesäit een en ennert dem Mikroskop.
Wichteg ass nach datt et Arten gin bei deenen d'Gonophoren staark ausgepräjt sin, des kennen liicht mat der Spermathéik verwiesselt gin, hei also gudd op 
d'Form oppassen bzw kucken ob dir den Uterus externus fanne kennt.
 

fr.png

Détermination du sexe chez les tarentules:
Je vais vous expliquer brièvement comment vous pouvez connaître le sexe de votre animal.
Quiconque le fait pour la première fois et qui n'est pas sûr peut  m’écrire pour des questions ou venir chez moi avec l’exuvia à déterminer :)

Pour la détermination, la peau de l’opistosoma doit être dépliée. Il est préférable de la tremper dans de l’eau avec un peu de savon  pendant un certain temps. Laissez la peau dans l’eau pendant quelques minutes pour qu’elle soit complètement ramollie et puisse bien se déplier. La zone qui nous intéresse maintenant se trouve à l’intérieur de la peau, entre la première paire de poumons.
En plus du spermathek que vous pouvez maintenant trouver chez une femelle, l’utérus externe est toujours un identifiant sûr d’une femelle. Chez les grands animaux, on peut dérouler la peau de celui-ci, chez les plus petits, vous pouvez le voir au microscope comme une sorte de peau qui se trouve sur le spermathek.

Il faut noter qu’il existe des espèces chez lesquelles les mâles ont des gonophores très prononcés qui sont facilement confondus avec un spermathek. Afin d’éviter toute confusion, il faut faire attention d’une part à la forme du spermathek, qui n'est pas la mêm
e forme pour toutes les espèces, d’autre part vous devriez rechercher l’utérus externe car cela exclut un mâle.

OIP.jpg

Die Geschlechtsbestimmung bei Vogelspinnen:
Ich erkläre euch hier kurz wie ihr das Geschlecht bei eurem Tier herausfinden könnt.
Wer das zum ersten Mal mach
t und sich unsicher ist kann mich bezüglich Fragen natürlich gerne anschreiben oder mit den zu bestimmenden Exuvien vorbeikommen :)

Zur Bestimmung muss die Haut vom Opistosoma entfaltet werden. Dazu weicht man sie am besten erst eine Zeit lang in Wasser mit etwas Seife (Spülmittel z.B.) ein. Die Haut hierfür ruhig ein paar Minuten im Wasser lassen so dass sie auch wirklich ganz aufgeweicht ist und sich gut entfalten lässt. Der Bereich der uns nun interessiert liegt in der Innenseite der Haut, zwischen dem ersten Buchlungenpaar.
Neben der Spermathek, die ihr bei einem weiblichen Tier jetzt hier finden könnt, ist der Uterus externus noch ein sicheres Bestimmungsmerkmal eines Weibchens. Bei größeren Tieren lässt dieser dich in der Haut aufklappen, bei Kleineren sieht man ihn, als eine Art Haut die über der Spermathek liegt, unter dem Mikroskop.
Beachten sollte man bei der Bestimmung noch, dass es Arten gibt bei denen die Männchen sehr ausgeprägte Gonophoren haben die leicht mit einer Spermathek zu verwechseln sind. Um eine Verwechslung auszuschließen sollte man zum einen auf die Form der Spermathek achten, diese ist nicht bei jeder Art gleich, zum anderen sollte man nach dem Uterus externus Ausschau halten da dieser ein Männchen ausschließt.

 

UK.jpg

Sex determination in tarantulas:
I'll explain briefly how you can find out the sex of your animal.
Anyone who is doing this for the first time and has doubts can of course contact me for all questions or come by with the exuvia to be determined :)


For determination, the skin of the opistosoma must be unrolled. It is best to soak the skin in water with a little soap for a while. Leave the skin in the water for a few minutes so that it is really completely softened and can unrollwell. The area we are now interested in is in the inside of the skin, between the first pair of book lungs. In addition to the spermathek that you can now find here in a female animal, the uterus externus is also a sure identifier of a female. In larger animals,  you can open the skin, in smaller ones you can see it under the microscope  as a kind of skin that lies over the spermathek,.
It should be noted that there are species in which the males have very pronounced gonophores which are easily confused with a spermathek. In order to avoid confusion, you should pay attention on
 the shape of the spermathek, this is not the same for all species, and you should look for the uterus externus because this excludes a male.

279523149_10221855701132908_775396099023

Uterus externus

Spermatheca

283391444_10221956923823412_8288393597102752780_n.jpg

Gonophore

Spermatheken/ Gonophoren
Spermatheques/ Gonophores

Harpactira cafreriana 0.1
Ca 3,5cm BL

Avicularia purpurea 1.0.jpg

Avicularia purpurea 1.0
Ca 3cm BL

Avicularia minatrix 0.1.jpg

Avicularia minatrix 0.1
Ca 2cm BL

Avicularia sp. 0.1.jpg

Avicularia sp. 0.1
Ca 5,5cm BL

Davus pentaloris 0.1.jpg

Davus pentaloris 0.1
Ca 4cm BL

Pterinochilus murinus RCF.jpg

Pterinochilus murinus RCF 0.1
Ca 3,5cm BL

Cyriopagopus sp. hati hati 0.1.jpg

Cyriopagopus sp. hati hati 0.1
Ca 1,5cm BL

Harpactira namaquensis 0.1.jpg

Harpactira namaquensis 0.1
Ca 4,5cm BL

Chromatopelma cyaneopubescens 0.1.jpg

Chromatopelma cyaneopubescens 0.1
Ca 4cm BL

Avicularia purpurea 0.1.jpg

Avicularia purpurea 0.1
Ca 3,5cm BL

Neoholothele incei 1.0.jpg

Neoholothele incei 1.0
Ca 2cm BL

Psalmopoeus pulcher 0.1.jpg

Psalmopoeus pulcher 0.1
Ca 6cm BL

Tliltocatl vagans 1.0.jpg

Tliltocatl vagans 1.0
Ca 4cm BL

Harpactira chrysogaster 1.0.jpg

Harpactira chrysogaster 1.0
Ca 3,5cm BL

Brachypelma albiceps 0.1.jpg

Brachypelma albiceps 0.1
Ca 4cm BL

Psalmopoeus irminia 0.1.jpg

Psalmopoeus irminia 0.1
Ca 4,5cm BL

Dolichothele bolivianum 1.0.jpg

Dolichothele bolivianum 1.0
Ca 2cm BL (RH)

Pterinochilus murinus RCF 0.1.jpg

Pterinochilus murinus RCF 0.1
Ca 3,5cm BL

Harpactirella overdijki 0.1.jpg

Harpactirella overdijki 0.1
2,5cm BL (Adult)

Ceratogyrus sanderi 1.0.jpg

Ceratogyrus sanderi 1.0
Ca 2,5cm BL

Haplocosmia himalayana.jpg

Haplocosmia himalayana 0.1 
Ca 3cm BL

Brachypelma auratum 0.1.jpg

Brachypelma auratum 0.1
Ca 4cm BL

Neoholothele incei.jpg

Neoholothele incei 0.1
Ca 3cm BL

Poecilotheria metallica 0.1.jpg

Poecilotheria metallica 0.1
5cm BL

bottom of page