top of page

Wëllkomm!

12493426_10205635211110795_5734778105095330960_o.jpg
Morgen-Nebel über Wald
Morgen-Nebel über Wald

        Schéin dass du ob meng Säit fonnt hues! :) 
        Kuerz zu mir an menger Aarbecht:
Ech sin vun Kleng un mat villen Déieren an mat staarkem Bezuch zur Natur obgewuess.

D'Aarbecht mat all méijlechen Déieren a Planzen huet mir schonn ëmmer ganz vill Freed gemaach an Ufank 2022 hunn ech mir dunn gesot et wier e Versuch wäert dem Ganzen net nëmmen als Hobby an
Lifestyle no ze goen mä och Berufflech.
Am Dezember 2022 war déi offiziell Erëffnung vu mengem Geschäfft.
Nieft enger ganzer Rei Naturproduien, Planzen, Kraider, Téien, Foto-Artikelen wéi Taasen, Pousteren, Leinwänn, Mousepads, ... ,Naturkork an Dekoratiounen fannt dir hei och exotesch Wirbelloser aus eegener Nozuucht souwéi Berodung zu dësen Déieren, d'Méijlechkeet fir se Iech unzekucken an hinnen sur place méi no ze kommen, se äre Kanner ze weisen an ze gesinn, datt dat alles wäitaus manner grujlech ass wéi oft vermëttelt gëtt.
Am Summer 2023 sinn och déi éischt Beien agezunn. Ob hiren Hunnëg mussen mir leider nach bis 2024 waarden, bei Interessie duef ee si sech awer schon ukucken.
Ganz wichtech bei allem waat ech maachen ass mir den Lien zur Natur, deemno maachen ech mäi Bescht fir all Déier wat hei lieft sengem Habitat sou gutt wéi méiglech no empfonnt ënner ze brengen, meng Planzen mat näischt ze behandelen an alles esou aus ze leen, datt och déi eenheemesch Déieren dee gréisst méijlechen Notzen draus zéien kënnen.
Wann daat ganzt Iech intresséiert, mëllt Iech gären bei mir, et ass Jiddereen Wëllkomm, egal ob Client oder Interessent!


 

365826701_10224348198723790_41617685853038134_n.jpg

         Schön dass du meine Seite gefunden hast! :)
Hier kurz zu mir und meiner Arbeit:
Ich bin von klein auf mit vielen Tieren und starkem Bezug zur Natur aufgewachsen. Die Arbeit bei und mit den Tieren sowie die Arbeit im Garten hat mir schon immer viel Freude bereitet und Anfang 2022 dachte ich mir dann: warum das ganze nur als Hobby/ Lifestyle und nicht auch Beruflich verfolgen?
Im Dezember 22 war dann die Offizielle Eröffnung von meinem Laden.
Neben vielen Artikeln aus der Naturkosmetik, Pflanze
n, Kräuter, Samen, Fotoartikel wie Tassen, Poster, Leinwände, Mousepads, ..., Naturkork und Dekorationen findet ihr hier auch exotische Wirbellose aus eigener Nachzucht sowie Beratung zu diesen Tieren, die Möglichkeit sie euch anzusehen und ihnen vor Ort näher zu kommen, sie euren Kindern zu zeigen und euch selbst davon überzeugen zu können dass sie weitaus weniger gruselig als oft vermittelt wird.
Im Sommer 2023 sind auch die ersten Bienen eingezogen. Auf ihren Honig müssen wir leider noch bis 2024 warten, bei Interesse darf man sie sich aber jetzt schon ansehen.
Ganz wichtig bei allem was ich mache ist mir der Bezug zur Natur, demnach tue ich m
ein Bestes, jedes Tier das hier lebt seinem natürlichen Lebensraum, so gut es geht, nachempfunden unterzubringen, meine Pflanzen unbehandelt und naturbelassen aufzuziehen und alles so auszulegen, dass auch unsere einheimischen Tiere den größtmöglichen Nutzen aus allem ziehen können. 
Wenn euch meine Arbeit jetzt interessiert, zögert nicht euch zu melden, jeder ist Willkommen, egal ob Kunde oder Interessent!

 

                  Je suis content que vous ayez trouvé mon site! :)
Voici une brève description de moi et de mon travail :
Dès mon plus jeune âge, j’ai grandi avec de nombreux animaux et un lien fort avec la nature. Travailler avec et avec les animaux ainsi que travailler dans le jardin m’a toujours donné beaucoup de plaisir et au début de 2022, je me suis dit: pourquoi poursuivre le tout uniquement comme un passe-temps / style de vie et pas aussi professionnellement?
Le 22 décembre a eu lieu l’ouverture officielle de ma boutique.
En plus de nombreux articles de cosmétiques naturels, plantes, herbes, graines, articles photo tels que tasses, affiches, toiles, tapis de souris, ..., liège naturel et décorations, vous trouverez également des invertébrés exotiques de notre propre progéniture ainsi que des conseils sur ces animaux, la possibilité de les regarder et de vous en rapprocher sur place, de les montrer à vos enfants et de pouvoir vous convaincre qu’ils sont beaucoup moins effrayants que souvent véhiculés.À l’été 2023, les premières abeilles ont également emménagé. Malheureusement, nous devrons attendre jusqu’en 2024 pour leur miel, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà y jeter un coup d’œil.
Ce qui est très important pour moi dans tout ce que je fais, c’est la relation avec la nature, alors je fais de mon mieux pour accueillir chaque animal qui vit ici dans son habitat naturel, du mieux que je peux, pour élever mes plantes non traitées et naturelles et pour tout concevoir de manière à ce que nos animaux indigènes puissent tirer le meilleur parti possible de tout.
Si mon travail vous intéresse maintenant, n’hésitez pas à me contacter, tout le monde est le bienvenu, peu importe si client ou prospect !

                     I'm glad you found my site! :)
Here is a brief description of me and my work:
From an early age, I grew up with many animals and a strong connection to nature. Working with and with the animals as well as working in the garden has always given me a lot of pleasure and at the beginning of 2022 I thought to myself: why pursue the whole thing only as a hobby / lifestyle and not also professionally?
On December 22 was the official opening of my shop.
In addition to many articles from natural cosmetics, plants, herbs, seeds, photo items such as cups, posters, canvases, mouse pads, ..., natural cork and decorations, you will also find exotic invertebrates from our own offspring as well as advice on these animals, the opportunity to look at them and get closer to them on site, to show them to your children and to be able to convince yourself that they are far less creepy than often conveyed.
In the summer of 2023, the first bees also moved in. Unfortunately, we will have to wait until 2024 for their honey, but if you are interested, you can already take a look at them.
Very important to me in everything I do is the relationship to nature, so I do my best to accommodate every animal that lives here in its natural habitat, as best I can, to raise my plants untreated and natural and to design everything in such a way that our native animals can get the greatest possible benefit from everything.
If you are interested in my work now, do not hesitate to contact me, everyone is welcome, no matter if customer or prospect!

bottom of page